Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Definicje

„Wiejski Skład” – Jędrzeja Traczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ Jędrzej Traczyński Wiejski Skład”, ul. Chotomińska 23, 61-311 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7822301636,  REGON: 300822425. 

„Usługobiorca” – osoba korzystająca z naszych Usług, a także pracownicy firmy, która korzysta ze świadczonych przez Nas usług. 

Serwis

Niniejsza  polityka  prywatności  dotyczy  stron  internetowych  w  domenach wiejskisklad.pl i poczty elektronicznej i innych stron internetowych / systemów informatycznych prowadzonych przez Wiejski Skład. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wiejski Skład. 

Cel i zakres przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Wiejski Skład w celu prowadzenia strony internetowej wiejskisklad.pl, zapewnienia jej prawidłowego działania. Za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www Wiejskiego Składu, może Pan/Pani skontaktować się z nami.  Ponadto, dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Wiejski Skład w celu świadczenia usług. 

W przypadku kontaktu mailowego z Wiejskim Składem, w innej niż powyżej określonej sprawie, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Wiejski Skład w celu kontaktu z Panem/Panią, udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, w związku z daną korespondencją.  

Dane  osobowe  Usługobiorców  będą  przetwarzane  przez okres  konieczny  dla świadczenia  usług, a także rok po zakończeniu ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony Usługobiorcy. 

W  przypadku, w którym Wiejski Skład wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług Wiejskiego Składu lub wymagane ze względu na obowiązujące regulacje prawne.

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.  

Dane osobowe możemy ujawnić podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną na rzecz Wiejskiego Składu, dostawcom oprogramowania. 

W serwisach i systemach Wiejskiego Składu, a także w związku ze świadczeniem usług przez Wiejski Skład przetwarzane są następujące dane: 

 • Nazwa firmy
 • Imiona i nazwiska 
 • Adresy e-mail 
 • Informacje o przeglądarce internetowej 
 • Adres prowadzonej działalności 
 • Adres dostawy
 • Numer konta bankowego
 • Numery telefonów 
 • Inne dane podane dobrowolnie 

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania, a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Wiejskiego Składu w zakresie ochrony danych osobowych. 

Dane naszych klientów są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. Public Cloud czy serwerów VPS. Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tych usług, aby zapewnić, że Pana/Pani dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich. 

 

Bezpieczeństwo informacji 

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. Wszelkie aspekty bezpieczeństwa informacji są wyraźne opisane w ww. regulacjach wewnętrznych Wiejskiego Składu w zakresie ochrony danych osobowych. By dane były bezpieczne stosujemy m.in.: 

- Szyfrowanie SSL na platformach, w których przechowujemy dane  

- Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, firmom zewnętrznym, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Wiejskiego Składu. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności. W przypadku niewypełnienia tych zobowiązań przez podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu, łącznie z zakończeniem współpracy. 

- Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. 

 

Wykorzystywane pliki cookie 

Cookie to plik, który jest pobierany na Pana/Pani urządzenie (komputer, smartphone, tablet...) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji.  

Otrzymywane dane są jednak ograniczone. Dotyczą one tylko liczby odwiedzanych stron, miejscowości, w której jest zlokalizowany adres IP, który łączy się ze stroną www, częstotliwości odwiedzin, czasu trwania odwiedzin, przeglądarki, operatora i typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika oraz adres pocztowy, z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane. 

Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po naszej stronie i innych serwisach Wiejskiego Składu, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Wygasają one podczas lub po sesji i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. 

Może Pan/Pani autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek możesz skorzystać ze wskazówek dostępnych pod poniższymi linkami: 

Firefox 

Chrome 

Internet Explorer 

Opera 

Safari 

Informujemy, że wyłączenie pliku cookie może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na stronie internetowej. 

 

Prawa osób których są przetwarzane dane osobowe 

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.  

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a jeżeli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda – ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO. 

 

Prawo do sprzeciwu 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Prawo do przenoszalności danych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

 

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania 

Zgodnie z art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.  Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych 

Zgodnie z art. 16 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

Zgodnie z motywem 63 preambuły RODO Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem. (…) 

 

Przysługujące Panu/Pani uprawnienia może Pan/Pani realizować kontaktując się mailowo na adres kontakt@wiejskisklad.pl lub listownie na adres Wiejski Skład Jędrzej Traczyński, ul. Chotomińska 23, 61-311 Poznań. 

Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Zmiana polityki prywatności 

Niniejsza  Polityka  Prywatności  może  zostać  zmieniona  przez  Wiejski Skład  poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej Wiejskiego Składu. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia  15.02.2021r.

 

Kontakt 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail kontakt@wiejskisklad.pl lub listownie na adres Wiejski Skład Jędrzej Traczyński, ul. Chotomińska 23, 61-311 Poznań, z dopiskiem „Polityka prywatności”. 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl